Vill skapa möjligheter för fler kvinnor på elittränarpositioner

EFD (Elitfotboll Dam) är sen 2023 ny medlem i EPOS. Vi har pratat med Linn Eriksson, EFDs Sponsor- och hållbarhetskoordinator, om EFDs satsning tillsammans med EPOS.

Vad har ni gjort i er organisation under detta år?

– 2023 var starten för vår delaktighet i EPOS. Detta har inneburit en uppstart av initiativet ”ledarskapssatsning” som kommer att förknippas till EPOS och övriga partners Sundström Safety, Akea och Gameinsight.

I uppstarten har vi:

 • Utsett en projektgrupp som utgörs av Linn Eriksson – Projektledare, Ida Hellström – ansvarig för dialog med partners, Anna Stoltze inspel från sportsliga området på EFD.
 • Haft workshops med intressenter för EFD
  • Klubbrepresentanter inom hållbarhetsarbetet
  • EFD kontoret
  • Styrelse
  • EPOS
  • Genusexperter
 • Tagit fram syfte samt visionära målsättningar för satsningen.
 • Påbörjat kartläggning av nuläge för att få fram underlag som ligger till grund för framtida aktiviteter. Detta genom kvantitativ samt kvalitativ datainsamling. Där den kvalitativa undersökningen ämnar skapa förståelse för hur elittränare i EFDs ligamiljöer har det idag eller haft det de senaste åren inom följande områden;
  • Arbetsrollen, vad ingår i ditt uppdrag?
  • Ledarskapsförmågor och beteenden
  • Hindrande strukturer för kvinnor inom elittränaryrket
  • Anskaffning/behållning av anställningen
  • Privata förutsättningar
  • Arbetsmiljö
  • Övriga tankar om området elittränare i ligorna inom EFD.

Vad har ni för mål och hur långt har ni nått i detta mål?

– Målsättningarna kommer att spikas för 2024 och framåt, då 2023 varit uppstartsår med kartläggning och planering av satsningen.

Visionära mål:

 • Skapa möjligheter för fler kvinnor på elittränarpositioner inom elitfotboll i Sverige.
 • Öppna upp arbetsmarknaden inom fotbollen för kvinnor.
 • Öka kunskap och medvetenhet om hindrande strukturer inom elitfotboll i Sverige för kvinnor som elittränare.

Delmål

Förslag för 2024 att diskutera och spika på uppstartsmöte 2024:

 1. Öka antalet kvinnor på tränarpositioner inom ligorna, med detta ämnar vi öka den procentuella fördelningen av kvinnor inom tränarteamen inom EFD.
 2. Dela jobbannonser för tränarpositioner hos de 28 klubbarna.
 3. Dela 4-10 antal debattartiklar inom området på EFDs centrala kanaler.
 4. Genomföra 4 tillfällen där ledarskapssatsningens olika inriktningar presenteras och diskuteras i klubbforum.
 5. Öka mottagarlistan för nyhetsbrev riktat till tränare och andra intressenter med 70%
 6. Kartläggning av löneläget i OBOS DA / EE, genomsnittslönen för de olika tränarrollerna för F17, F19 och A-laget.

Vad är er plan och ert mål för 2024 och vad krävs för att ni dit?

– Utifrån den kvalitativa och kvantitativa kartläggningen vill vi under 2024 kommunicera både externt och internt kring hur vi tillsammans med EFD-föreningarna kan möjliggöra för fler kvinnliga elittränare. En av de viktigaste delarna i vårt förändringsarbete är vårt arbete med klubbarna och samverkan med SvFF och SEF.

För att uppnå våra visionära mål behöver vi:

 • Få fler klubbar som arbetar med öppen rekryteringsprocess till ledarteamen
 • Stötta klubbarna/delge klubbarna vilka kvinnliga ledare med rätt utbildning som finns tillgängliga
 • Sprida information internt och externt om de strukturella hindren som kvinnliga elittränare möter

Vad krävs för att ni ska nå dit?

 • Tydlig ansvarsfördelning och målsättning.
 • Expertis inom områden som vi ska utveckla.
 • Fortsatt samverkan med klubb och andra intressenter.
 • Tydlighet i hur EFD pratar om satsningen externt och internt
 • Samordnande av arbetet internt så att vi fångar in så många tillfällen som möjligt när vi har klubbarna samlade
 • Planering och god framförhållning i vår externa kommunikation

Foto: Arkivbild från EFDs Hållbarhetsseminarium under hösten 2023.

Skriv en kommentar